آموزشگاه رانندگی بهران

خدمات مورد ارائه

 •  مجری گواهینامه طرح مهارت پایه 3 و پایه 2 و معلولین تک چشم و بی سواد

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: نجاتی


  09173160041


  تلفن: 38202982 - 38306134


  آدرس: شیراز-آدرس 1 : شیراز - خیابان تحویلی - کوچه 9 - انتهای کوچه - پلاک 100 / آدرس 2 : شیراز -خیابان قاآنی نو - کوچه 4 یا 6 - انتهای کوچه - پلاک 100


  ایمیل:


  سایت: