دفتر اسناد رسمی شماره 12 شیراز

خدمات مورد ارائه

  •  تنظیم سند رسمی و گواهی امضاء

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: سید مهدی موسوی    تلفن: 32304343 - 32330764 - فکس : 32309414


    آدرس: شیراز-شیراز - خیابان رودکی - کوچه 10 - ساختمان آرش - طبقه اول جنوبی


    ایمیل:


    سایت: