تالگو شیراز

خدمات مورد ارائه

  •  مرکز رسمی آموزش و خدمات سالن تالگو فرانسه با رزو قبلی

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: خانم محمدی    تلفن: 36354361


    آدرس: شیراز-شیراز - ابتدای معالی آباد - مجتمع بزرگ آفتاب فارس - طبقه دوم ( یک اداری ) - واحد 416


    ایمیل:


    سایت: