پات برگر

خدمات مورد ارائه

  •  انواع برگرها

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: قادری    تلفن: 36272422


    آدرس: شیراز-شیراز - قدوسی غربی - کوچه 3 - فرعی 3 - بازارچه پردیس


    ایمیل:


    سایت: