بیرون بر جعفری و عشقش

خدمات مورد ارائه

 •  کباب وبیرون بری

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: رحمون مرادی ابسردیی


  09172256938


  تلفن: 09172256938


  آدرس: شیراز-


  ایمیل:


  سایت: