مرکز کپی و چاپ و تبلیغات متین

خدمات مورد ارائه

 •  تمامی امور چاپی و کپی و صحافی و طراحی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محمد رضا حقبقت بین


  ۰۹۱۷۳۸۷۳۹۰۰


  تلفن:


  آدرس: شیراز-


  ایمیل:


  سایت:Www.rezahg05 @gmail.com