خدمات مورد ارائه

  •  جوشکاری صنعتی و ساختمان و برق کاری ساختمان

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: فرهاد برزگر    تلفن: ۰۹۱۷۳۱۰۱۸۹۵


    آدرس: شیراز-شیراز بلوار مدرس خیابان جانبازان فال اسیری شرقی کوچه۱۳/۱ درب اخر


    ایمیل:


    سایت: